Materjali toomine

Alates 2023.aasta algusest korraldab Kuningamäe puhkeala suusamäe ehitamist ja kogu kompleksi haldamist ja arendamist Põltsamaa Vallavara OÜ. Põltsamaa vallavolikogu 2023. aasta jaanuarikuu otsusega on antud ettevõtte omandisse kompleksiga seotud kinnistud (Mäenõlva ja Kuningamäe puhkeala) ning samuti varem SA Põltsamaa Sport all olnud igapäevane kompleksi haldamine.

Mäe ehitamine ja materjalide vastuvõtmine

 Põltsamaa vallavalitsus lõpetas Põltsamaa Greid OÜ-ga 02.11.2020 sõlmitud 5-aastase lepingu Kuningamäe puhkeala suusamäe ala täitmiseks püsijäätmetega enne tähtaegselt, s.o. 31.12.2022, kuna materjalimahud olid vastavalt kehtivale detailplaneeringule ja vertikaalplaneeringule täidetud.

Täna on Kuningamäe mäe ehituseks olemas kehtiv ehitusluba ning selle raames võetakse vastu materjali, mis on sobilik tõstuki aluste, nõlvade ja obstaaklite (hüppekate) ehituseks. Selliseks materjaliks on nt kivid, betoon, kruus ning mineraalne pinnas.

OÜ Põltsamaa Vallavara võtab Kuningamäel vastu materjali järgmise hinnakirja alusel:

Materjali kirjeldusEur/tonn
Betoon, tellised jm ehitusmaterjal1.00
Ehituse ja lammutuse segapraht (va. kips ja puit)5.00
Liiv ja savi1.00
Pinnas ja kaevis1.00
Hindadele lisandub käibemaks.
Täpsem info: tel 505 0986

Arendustegevused

Kompleksi edasiseks arendamiseks, sh erinevate nõlvade, olme- ja teenindushoone, lasketiiru ning tugitaristu ehitamiseks on alustatud uue detailplaneeringu algatamisega. Koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mis on vajalik planeeringu üle otsustamiseks ning millele on tänaseks ametkonnad andnud ka omapoolsed seisukohad. Kuningamäe kompleksi on arendatud üle 20 aasta ning viimasel viiel aastal on läbi erinevate projektide sinna investeeritud üle 400 000 euro. Tegemist on olnud peamiselt kultuuriministeeriumi poolt toetatud Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise meetmega, mille lõppenud 4 aastane rahastusperiood jätkub ka aastateks 2023–2026.